Languages

Graduated Students

Graduated Ph.D. Students

 • Fengwei Xu (2016)
 • Haozhong Zhang (2015)
 • Yang Zhang (2015)
 • Junchang Wang (e.2014)
 • Kai Zhang (e.2014)
 • Yong Li (e.2011)
 • Wei Wang (e.2011)
 • Zhenming Wang (2009)
 • Zhifang Wang (2009)
 • Long Li (2008)
 • Chunxiao Lin (2008)
 • Xiong Fu (2007)
 • Ying Gao (2007)
 • Lin Ge (2007)
 • Sen Xiang (2006)
 • Hui Chen (2005)
 • Haijun Huang (2005)
 • Yongxiang Li (2005)
 • Ping Wu (2005)
 • Jizhou Wang (2004)
 • Kuiwu Wang (2004)
 • Fan Guo (2003)
 • Ronggui Hu (2003)
 • Longbing Zhang (2002)
 • Chun Yuan (2001)
 • Li Li (2000)
 • Ke Zhang (2000)
 • ...

Graduated M.S. Students

 • Jiangbiao Liang (2015)
 • Jianchao Meng (2015)
 • Xianfei Shen (2015)
 • Jiebo Ma (2015)
 • Ling Zhu (2015)
 • Jingyuan Cao (2015)
 • Quanlong Li (2015)
 • Yahui Han (2014)
 • Xi Hao (2014)
 • Hongxing Cao (2014)
 • Lifei Zhao (2014)
 • Longying Yang (2014)
 • Ercong Luo (2014)
 • Xinyu Jiang
 • Zhong Zhuang
 • Yongzhao Wang (2012)
 • Yanhui Song (2012)
 • Yanfei Wang (2012)
 • Wei Hu (2012)
 • Gang Liu (e.2011)
 • Zhitian Zhang (e.2011)
 • Yuxian Zhang(e.2011)
 • Wen Peng(e.2011)
 • Xiaobing Huang(e.2011)
 • Hao Xu(e.2011)
 • Bo Xu(e.2011)
 • Dawei Fan (2010)
 • Xiaopeng Fu (2010)
 • Chen Wang (2010)
 • Simin Yang (2010)
 • Wei Zhang (2010)
 • Zhenting Zhang (e.2010)
 • Haibo Wang (2009)
 • Bo Tian (2008)
 • Lili Wang (2008)
 • Cheng Liu (2007)
 • Li Guo (2006)
 • Linggao Zhang (2006)
 • Xiangmin Ru (2005)
 • Xiaoqing Li (2004)
 • Tao Chen (2003)
 • Xiangyu Zhang (2000)
 • ...